bedlam

15 tekstów – auto­rem jest bed­lam.

Jeżeli słowo ra­ni bar­dziej od os­trza noża, a ob­raz wy­raża więcej niż ty­siąc słów to dlacze­go ob­raz nie ra­ni lub dlacze­go ob­raz nie jest os­try ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 kwietnia 2012, 22:46

Gdy mówisz że mam piękne oczy to błagam, nie pat­rz mi się na piersi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 listopada 2011, 21:31

Od­na­leziona w zagubieniu.


-do­syć zagubiona.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 stycznia 2011, 22:24

nie chce myśleć,nie chce czuć
nie chcę po pros­tu istnieć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 grudnia 2010, 20:48

Ba­rany w ar­ce pro­test podniosły,
że nie są wca­le głup­sze niż osły.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 grudnia 2010, 17:57

Sa­mobójstwo - od­wa­ga czy tchórzostwo?

po dogłębnym zas­ta­nowieniu trud­no stwierdzić. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 listopada 2010, 16:32

zjadł mo­je ser­ce i na­wet nie zwrócił uwa­gi jak sma­kowało gdy je w całości pożarł śmiało.

gdy tak bez ser­ca zos­tałam,kochać już nie umiałam.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 29 listopada 2010, 18:38

Czy po­wie­dziane jest że mały człowiek nie może mieć wiel­kich marzeń ? Z re­guły tak by­wa że nie,ale naj­częściej to oni spełniają je ja­ko pierwsi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 listopada 2010, 10:13

stra­cić przy­jaciela - coś strasznie iry­tujące­go i dręczącego.


Przepraszam.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 listopada 2010, 19:53

chciałabym utonąć w twoich oczach , ale nie mogę bo są zbyt płytkie.. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 listopada 2010, 20:18

bedlam

bedlam

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Aktywność